14
maja
2014
|
02:00
Europe/Warsaw

Daimler: zysk netto w I kwartale br. wzrósł niemal dwukrotnie

Daimler AG (symbol giełdowy DAI) rozpoczął rok 2014 od znaczącego wzrostu sprzedaży jednostkowej, przychodów i zysków. W I kwartale br. Grupa sprzedała na całym świecie 565 800 samochodów osobowych i użytkowych - więcej niż kiedykolwiek wcześniej, osiągając 13-proc. wzrost względem analogicznego okresu ub.r. Pomimo niekorzystnych różnic kursowych przychody zwiększyły się o 13 proc., do 29,5 mld euro. EBIT Grupy wzrósł do 1,787 mld euro (I kwartał br.: 917 mln euro), a zysk netto osiągnął wynik 1,086 mld euro - niemal dwukrotnie wyższy niż w I kwartale roku 2013 (564 mln euro).

"Nasza strategia się opłaca, a nasze inwestycje przynoszą owoce. Tak jak oczekiwano, mamy za sobą udany początek roku" - powiedział dr Dieter Zetsche, Prezes Zarządu Daimler AG i szef Mercedes-Benz Cars. "W kolejnych miesiącach będziemy systematycznie podążać ścieżką wzrostu".

Na znaczący wzrost zysków na początku br. miał wpływ wysoki wzrost sprzedaży jednostkowej i przychodów, korzystniejszy udział poszczególnych modeli w wynikach sprzedaży oraz większa wydajność we wszystkich oddziałach. Negatywne oddziaływanie na wysokość EBIT w I kwartale br. miały kursy wymiany walut. Zabezpieczenie (hedging) inwestycji w firmę Tesla i sprzedaż udziałów w spółce Rolls-Royce Power Systems Holding GmbH (RRPSH) wygenerowały wydatki w wysokości, odpowiednio, 161 oraz 118 mln euro. Bez uwzględnienia tych dwóch pozycji specjalnych zysk operacyjny byłby ponad dwukrotnie wyższy niż ten uzyskany w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2013 roku. EBIT z działalności operacyjnej wzrósł do 2,072 mld euro (I kwartał 2013: 949 mln euro). Sprzedaż udziałów w Rolls-Royce Power Systems Holding i przejście z wyceny akcji w Tesli metodą praw własności na wycenę według wartości godziwej z dniem referencyjnym 31 marca 2014 roku doprowadzi do znacznego wkładu w zyski w wysokości około 1,7 mld euro.

Koszty odsetkowe netto spadły nieznacznie, częściowo z powodu wygaśnięcia refinansowania obłożonego wysokim oprocentowaniem. Obciążenie podatkiem dochodowym w wysokości 564 mln euro w I kwartale br. było o 368 mln euro wyższe niż w analogicznym okresie roku 2013, głównie ze względu na wzrost zysku przed opodatkowaniem. Na akcjonariuszy Daimler AG przypada zysk netto równy 1,027 mld euro (I kwartał 2013: 536 mln euro); zysk na akcję wzrósł do 0,96 euro (I kwartał 2013: 0,5 euro).

W I kwartale r. Grupa Daimler po raz kolejny pozyskała środki z refinansowania na atrakcyjnych warunkach na międzynarodowych rynkach kapitałowych i w międzynarodowych walutach. W styczniu br. Daimler AG wypuścił w ramach strefy euro 8-letnie obligacje o wartości 750 mln euro. W marcu Daimler Finance North America LLC wyemitował na rynku kapitałowym USA 3- i 7-letnie obligacje o łącznej wartości 2,15 mld dolarów. W Chinach Daimler - jako pierwsze zagraniczne przedsiębiorstwo - wydał obligacje w lokalnej walucie renminbi. Koncern po raz kolejny podkreśla w ten sposób wagę, jaką przywiązuje do tamtejszego rynku, i kontynuuje strategię lokalnego pokrywania swoich potrzeb finansowych wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Płynność zasobów netto z działalności przemysłowej na koniec I kwartału br. wynosiła 14,5 mld euro (koniec 2013: 13,8 mld euro). W zadowalający sposób zwiększały się wolne przepływy pieniężne z tytułu działalności przemysłowej - wzrosły o 1,8 mld euro, do plus 0,7 mld euro. Poprawa ta nastąpiła między innymi z powodu zysków poszczególnych oddziałów motoryzacyjnych.

"Ofensywy wzrostu i programy wydajnościowe przynoszą rezultaty. Będziemy je systematycznie kontynuować w przyszłości" - stwierdził Bobo Uebber, Członek Zarządu Daimler AG ds. finansów i kontrolingu oraz usług finansowych. "Z uwagi na obecne, zmienne warunki bardzo wnikliwie monitorujemy rynki sprzedaży i usług. Dzięki płynnym środkom jesteśmy dobrze przygotowani na wahania".

W ostatnim dniu marca Daimler zatrudniał na całym świecie 276 332 osoby (koniec I kwartału 2013: 274 255), z czego 167 746 w Niemczech (koniec I kwartału 2013: 166 265). Z dzisiejszej perspektywy firma zakłada, że liczba pracowników pozostanie stabilna względem końca ubiegłego roku.

Oddziały w szczegółach

W minionym kwartale Mercedes-Benz Cars uzyskał rekordowy jak na I kwartał poziom sprzedaży jednostkowej - 389 500 sztuk (+14,0 proc.). Z uwagi na korzystniejszy udział poszczególnych modeli w sprzedaży przychody rosły w szybszym tempie - zwiększyły się o 21 proc., do 17 mld euro. Oddział wypracował EBIT w wysokości 1,183 mld euro, znacznie wyższy niż w I kwartale 2013 roku (460 mln euro). Wskaźnik rentowności sprzedaży wzrósł do 7,0 proc. (I kwartał 2013: 3,3 proc.).

Wzrost zysków w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. wynika przede wszystkim z rosnącej sprzedaży jednostkowej, zwłaszcza w Chinach i USA. Popyt napędzają między innymi modele Klasy E i S oraz poszerzona gama aut kompaktowych. Wyższe zyski oddział osiągnął również dzięki lepszej polityce cenowej oraz działaniom wydajnościowym w zakresie programu "Fit for Leadership". Negatywny wpływ na wysokość zysków wywarły z kolei koszty poniesione na zwiększenie atrakcyjności produktów i mocy produkcyjnych oraz poczynione z wyprzedzeniem wydatki na rozwój nowych technologii i pojazdów, a także efekty kursowe.

Sprzedaż jednostkowa Daimler Trucks w I kwartale br. - 108 500 pojazdów - była o 7 proc. wyższa niż w tym samym okresie przed rokiem. Przychody wzrosły o 1 proc., do 7,1 mld euro. Znacznie wyższy był zysk operacyjny (EBIT), który wyniósł 341 mln euro wobec 116 mln euro w I kwartale 2013 roku. Wskaźnik rentowności sprzedaży uplasował się na poziomie 4,8 proc. (I kwartał 2013: 1,7 proc.). Do wzrostu zysków w szczególności przyczyniło się zwiększenie sprzedaży jednostkowej w krajach NAFTA i Azji. Wyjątkowo pozytywny wpływ na popyt na rynku japońskim miało podwyższenie podatku VAT od 1 kwietnia br. Do negatywnych czynników rzutujących na wysokość zysków Daimler Trucks należy niższa sprzedaż jednostkowa w Ameryce Łacińskiej i efekty kursowe. Ponadto, w związku z realizowanymi obecnie programami optymalizacji w Niemczech i Brazylii poniesiono wydatki na korekty liczebności siły roboczej. Działania zwiększające wydajność w ramach programu "Daimler Trucks #1" i niższe koszty obsługi gwarancyjnej przyczyniły się natomiast do zwiększenia zysków.

Sprzedaż jednostkowa Mercedes-Benz Vans wzrosła w I kwartale br. o 16 proc., do 61 100 sztuk, a przychody - o 11 proc., do 2,2 mld euro. Oddział wypracował zysk operacyjny w wysokości 123 mln euro (I kwartał 2013: 81 mln euro). W porównaniu do I kwartału ubiegłego roku nastąpił przyrost wskaźnika rentowności sprzedaży - z 4,1 do 5,6 proc.

Zyski za pierwsze trzy miesiące br. odzwierciedlają wzrosty przychodów i sprzedaży jednostkowej - szczególnie w Europie oraz krajach NAFTA. Pozytywny wpływ na wysokość EBIT miała także lepsza polityka cenowa. Do negatywnych czynników należą wydatki związane z wprowadzeniem nowej Klasy V.

Oddział Daimler Buses zakończył I kwartał br. wynikiem 6700 sprzedanych autobusów i podwozi autobusowych wobec 6000 sztuk w analogicznym okresie roku 2013. Przychody wzrosły o 14 proc., do 859 mln euro. EBIT wyniósł 53 mln euro (I kwartał 2013: minus 31 mln euro), a wskaźnik rentowności sprzedaży - 6,2 proc. (I kwartał 2013: -4,1 proc.).

Istotny wpływ na zwiększenie zysków miał wzrost sprzedaży kompletnych autobusów i sprzyjający rozkład modeli w Europie Zachodniej, a także dalsze usprawnienia w zakresie wydajności.

Wartość nowych umów Daimler Financial Services wzrosła w I kwartale br. w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem o 14 proc., do 9,8 mld euro. Wartość wszystkich umów na koniec marca br. - 84,3 mld euro - była nieco wyższa niż na koniec ubiegłego roku. Zysk operacyjny za I kwartał br. znacznie przewyższał wynik z I kwartału 2013 roku (397 wobec 314 mln euro). Było to spowodowane między innymi zwiększeniem wolumenu umów i zyskiem w wysokości 45 mln dolarów, pochodzącym ze sprzedaży usług z portfela niepowiązanego z motoryzacją na rynku USA. Negatywny wpływ na wysokość EBIT miały efekty kursowe.

Uzgodnienie EBIT oddziałów do zysku operacyjnego Grupy obejmuje dochody i wydatki na poziomie korporacyjnym, a także uwzględnia wpływ, jaki ma na zyski eliminacja transakcji wewnątrzgrupowych pomiędzy oddziałami.

Do czasu sprzedaży pozostałych udziałów w EADS w II kwartale 2013 roku dochody i wydatki na poziomie korporacyjnym obejmowały proporcjonalny udział Daimlera w zyskach EADS (34 mln euro w I kwartale 2013; jednostki wyceniane metodą praw własności).

Pozostałe elementy na poziomie korporacyjnym wygenerowały w I kwartale br. koszty 314 mln euro (I kwartał 2013: 91 mln euro). Obejmują one wydatki na zabezpieczenie (hedging) cen akcji Tesli oraz wydatki związane z przejściem 50 proc. udziałów w Rolls-Royce Power Systems Holding GmbH (RRPSH) na rzecz Rolls-Royce Holdings plc. Daimler skorzystał tu z opcji sprzedaży inwestycji w RRPSH, uzgodnionej w 2011 roku.

W kwietniu 2014 roku obie strony uzgodniły wartość godziwą udziałów Daimlera w RRPSH, które mają zostać przejęte przez Rolls-Royce Holdings plc, na 2,43 mld euro. Wartość bilansowa inwestycji na dzień 31 marca 2014 roku wynosiła 1,42 mld euro. Transakcja ma zostać zamknięta do końca roku, ale nadal jest przedmiotem standardowych zatwierdzeń. Daimler oceni finansowe skutki sprzedaży po zamknięciu transakcji.

Także przejście z wyceny udziałów w Tesli metodą praw własności na wycenę według wartości godziwej przyniesie dodatni wkład w zyski. 31 marca 2014 roku rynkowa wartość udziałów w firmie opiewała na 736 mln euro (wartość bilansowa: 12 mln euro).

Perspektywy

U progu II kwartału br. nadal istnieją dobre perspektywy na dalszy rozwój światowej gospodarki i zwiększenie dynamiki w nadchodzących kwartałach. Dotyczy to przede wszystkim krajów uprzemysłowionych, w szczególności USA i Europy Zachodniej.

Według aktualnych ocen światowe zapotrzebowanie na nowe samochody może wzrosnąć w tym roku o 4-5 proc. Daimler ocenia obecnie potencjał rynków na najniższą wartość z tego przedziału. Po raz kolejny oczekuje się, że największy wkład w globalny wzrost będą mieli nabywcy z Chin; możliwy jest dalszy rozwój tego rynku na poziomie około 10 proc. Również rynek USA zapewne będzie rosnąć, choć w umiarkowanym tempie. Sprzedaż nowych samochodów i lekkich ciężarówek prawdopodobnie sięgnie tam 16 mln sztuk.

Daimler wciąż przewiduje, że rozwój rynków Europy Zachodniej będzie raczej niepewny. Ostatnie, dość istotne wzrosty były przede wszystkim skutkiem słabej sprzedaży w roku ubiegłym i mogą odczuwalnie osłabnąć w kolejnych miesiącach. Niemniej jednak, za sprawą lepszej koniunktury, ogólnie można oczekiwać wzrostu popytu na nowe samochody na większości kluczowych rynków. Pomimo dynamicznego początku roku roczną korektę przewiduje się w Japonii. Kwietniowy wzrost stawek podatku VAT będzie miał prawdopodobnie istotny, negatywny wpływ na popyt w nadchodzących miesiącach. Na dużych rynkach wschodzących (z wyjątkiem Chin) należy przyjąć, że poziom zapotrzebowania na nowe auta nie będzie odporny na ostatnie trudności gospodarcze. Z dzisiejszej perspektywy tegoroczna sprzedaż samochodów w Rosji może w najlepszym wypadku osiągnąć poziom zanotowany w roku 2013.

Według obecnej oceny można oczekiwać, że globalny popyt na ciężarówki wagi średniej i ciężkiej w tym roku utrzyma się jedynie na ubiegłorocznym poziomie. Za wyjątkiem Ameryki Północnej na większości głównych rynków nie można oczekiwać odczuwalnego rozwoju. Przeciwnie, z uwagi na obecne zawirowania na niektórych rynkach wschodzących istnieje ryzyko spadków. W państwach NAFTA firma przewiduje około 10-proc. wzrost sprzedaży za sprawą rosnącej gospodarki. W Europie pozytywny rezultat zakupów z ubiegłych lat prawdopodobnie dobiega teraz końca. Wzrosty w pozostałych miesiącach 2014 roku będą zależały głównie od stopnia, w jakim ożywienie gospodarcze może ten negatywny efekt zrównoważyć.

Z dzisiejszej perspektywy Daimler przewiduje, że w tym roku wolumen rynkowy będzie nieco mniejszy od zeszłorocznego. Japoński rynek samochodów ciężarowych wagi lekkiej, średniej i ciężkiej prawdopodobnie zwolni ze względu na ostatnią podwyżkę podatku VAT. Niemniej jednak popyt w ciągu całego roku powinien subtelnie wzrosnąć. Spadek zapotrzebowania na ciężarówki wagi średniej i ciężkiej - o około 10 proc. - może nastąpić jednak w Brazylii, która boryka się z trudnościami ekonomicznymi. Aktualnie należy przyjąć, że z tych samych powodów dalej będzie kurczył się rynek rosyjski i indyjski. Na chwilę obecną można stwierdzić, że rynek chiński osiągnie umiarkowany wzrost, jednak z uwagi na nowe normy emisji spalin wprowadzone w ubiegłym roku perspektywa na rok bieżący wciąż w znacznym stopniu pozostaje niepewna.

Daimler zakłada, że w Europie wzrośnie nieco łączny tegoroczny popyt na samochody dostawcze średniej i dużej wielkości. W przypadku małych aut dostawczych na rynku europejskim spodziewana jest sprzedaż na poziomie odnotowanym w roku 2013. Oczekuje się, że zapotrzebowanie na duże vany znacznie wzrośnie w tym roku w USA; dalsze zwiększenie popytu jest przewidywane także w Chinach. Koncern przyjmuje, że spadek sprzedaży dużych vanów w ciągu całego br. nastąpi w Ameryce Łacińskiej.

Według szacunków Daimlera sprzedaż autobusów w Europie Zachodniej w 2014 roku będzie nieco niższa niż w roku ubiegłym. Z uwagi na trudną sytuację gospodarczą w Argentynie i niepewność co do wzrostu na rynku brazylijskim, zapotrzebowanie na autobusy w Ameryce Łacińskiej też prawdopodobnie spadnie.

Na podstawie planów poszczególnych oddziałów Daimler zakłada, że łączna sprzedaż jednostkowa w 2014 roku znacząco wzrośnie.

Po rekordowym wyniku z ubiegłego roku Mercedes-Benz Cars rozpoczął kolejny rok wzrostów - oddział zamierza w dalszym stopniu zwiększać sprzedaż jednostkową dzięki atrakcyjnym, nowym produktom. Dwie najważniejsze nowości Mercedes-Benz zostały wprowadzone w Europie w marcu br.: to nowa Klasa C w wersji sedan oraz kompaktowy SUV GLA. Klasa C z nadwoziem kombi trafi do sprzedaży jeszcze w pierwszej połowie br. i będzie stanowić kolejny impuls sprzedażowy. Krótko po zmianie generacyjnej w ubiegłym roku nowa Klasa S zyskała status najlepiej sprzedającej się limuzyny w segmencie. Wiosną do jej oferty dołączyły nowe, atrakcyjne odmiany. Nowa Klasa S Coupé zostanie wprowadzona we wrześniu br. Oczekuje się, że dalszy wzrost sprzedaży w segmencie modeli luksusowych zapewni czerwcowa modernizacja modelu CLS. Wraz z premierą nowej Klasy V Mercedes-Benz na nowo definiuje klasę pojazdów wielozadaniowych (MPV). W czerwcu br. zadebiutują nowe smarty fortwo oraz forfour, które w salonach pojawią się przed końcem br.

Daimler Trucks przewiduje w tym roku znaczny wzrost sprzedaży jednostkowej. W Europie Zachodniej oddział spodziewa się następstw wprowadzenia normy emisji Euro VI, które ograniczą dodatnie skutki zakładanej poprawy sytuacji gospodarczej i będą miały negatywny wpływ na zwiększanie sprzedaży jednostkowej. Daimler Trucks zamierza jednak wzmocnić swoją mocną pozycję rynkową wraz z nową gamą modeli Mercedes-Benz. Po ubiegłorocznych wzrostach na rynku brazylijskim spodziewany jest tam znaczny spadek popytu. Liczne działania podjęte z myślą o optymalizacji produkcji, produktów i sprzedaży - do końca 2015 roku pochłoną one około 300 mln euro - mają pomóc w dalszym wzmocnieniu pozycji oddziału na tamtejszym rynku. Z obecną sytuacją polityczną i ekonomiczną w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej oraz w Rosji i Turcji wiążą się jednak ryzyka osłabienia popytu. Daimler Trucks przewiduje istotny przyrost sprzedaży jednostkowej w państwach NAFTA i w Azji. W regionie NAFTA sprzedaż jednostkowa powinna wzrosnąć dzięki oczekiwanej ekspansji rynkowej i znacznie przewyższyć poziom z roku 2013. W Azji dostępność dodatkowych modeli BharatBenz w Indiach oraz możliwości wzrostu za sprawą eksportu powinny wnieść ważny wkład we wzrost sprzedaży jednostkowej.

Mercedes-Benz Vans zakłada, że tegoroczna sprzedaż jednostkowa oddziału wzrośnie w znacznym stopniu. Spodziewany jest istotny przyrost sprzedaży jednostkowej średnich i pełnowymiarowych vanów w Europie, gdzie dodatkowy popyt będą stymulować modele Sprinter, nowe Vito i Klasa V. Oczekuje się także dalszego wzrostu sprzedaży Citana.

Daimler Buses przypuszcza, że oddział zanotuje w tym roku niewielki wzrost sprzedaży jednostkowej, przy czym zwiększy się w niej udział kompletnych autobusów - szczególnie w Europie Zachodniej. Ze względu na trudności gospodarcze w Argentynie i niepewność co do rozwoju rynku brazylijskiego, oczekuje się zmniejszenia sprzedaży jednostkowej podwozi autobusowych w Ameryce Łacińskiej.

Daimler Financial Services przewiduje w tym roku znaczny wzrost liczby nowych umów i wolumenu wszystkich kontraktów. Kluczowymi czynnikami tego wzrostu są: ofensywy produktowe, rozwój rynków motoryzacyjnych, skuteczny marketing skierowany do młodszych grup docelowych, ekspansja działalności - zwłaszcza w Azji, dalsze zwiększanie sprzedaży za pośrednictwem kanałów internetowych oraz rozwój innowacyjnych usług mobilnych.

Daimler zakłada, że tegoroczne przychody Grupy znacznie wzrosną. Ponadprzeciętne wzrosty spodziewane są w Ameryce Północnej i Chinach.

Na podstawie przewidywanego rozwoju poszczególnych rynków Grupa zakłada, że EBIT z bieżącej działalności w roku 2014 znacznie wzrośnie.

Daimler zamierza osiągnąć w tym roku następujące cele EBIT z bieżącej działalności dla poszczególnych oddziałów:

– Mercedes-Benz Cars: znacznie powyżej ubiegłorocznego poziomu;
– Daimler Trucks: znacznie powyżej ubiegłorocznego poziomu;
– Mercedes-Benz Vans: na poziomie z ubiegłego roku;
– Daimler Buses: lekko powyżej ubiegłorocznego poziomu;
– Daimler Financial Services: lekko powyżej ubiegłorocznego poziomu.

Daimler będzie kontynuować systematycznie wdrażanie rozpoczętych programów wydajnościowych. Dzięki programowi "Fit for Leadership" oddział Mercedes-Benz Cars zamierza poprawić swoją pozycję kosztową o około 2 mld euro do końca 2014 roku i zwiększyć wydajność poprzez optymalizacje strukturalne o długofalowych skutkach. Po uzyskaniu w 2013 roku około 40 proc. zaplanowanych łącznie oszczędności, Daimler planuje osiągnąć w tym roku poziom 70-80 proc. Tak jak planowano, program "Daimler Trucks #1" pozwolił na uzyskanie w ubiegłym roku 30 proc. założonych celów, opiewających na 1,6 mld euro, a z końcem br. stopień realizacji ma sięgnąć 70-80 proc.

"Siła finansowa jest niezbędna do rozwoju innowacji i wzrostu naszych oddziałów. Aby to osiągnąć, we wszystkich oddziałach konsekwentnie pracujemy w ramach naszych programów wydajnościowych. Będziemy chronić ich struktury i je rozwijać " - wyjaśnił dr Dieter Zetsche.

Bobo Uebber dodał: "Dyscyplina finansowa pozostaje ważnym wyznacznikiem naszych działań. Odnosi się to zarówno do udanego wdrażania programów wydajnościowych, jak i do struktury finansowej Grupy".